Unitar Turan dövlətinə doğru…

354

Və yaxud bu gün Turan dövlətinin yaradılmasının qarşısında hansı maneələr var?

Bu gün türk dünyasının ən böyük və güclü dövləti Türkiyənin Turan dövlətinin yaradılmasında önəmli rol oynamasının zəruri olduğu hamıya bəllidir. Lakin indi mövcud olan müstəqil türk dövlətləri, o cümlədən Türkiyə bu məsələnin həlli qarşısında olan obyektiv və subyektiv amillərdən asılı olan maneələri aradan qaldıra biləcəkmi?

Türk dövlətlərinin bu günkü durumunda vahid, monolit və unitar Turan dövlətinin qurulması məsələsi qarşısında əsas iki obyektiv maneə mövcuddur.

Birincisi, bu dövlətlərin ortaq, ümumtürk ədəbi dilinin olmamasıdır. Bu problemin həll edilməsi, yəni ümumtürk ədəbi dilinin yaradılıb, bütün türk dövlətlərində kütləvi olaraq tədris və təbliğ edilməklə, bu ölkələrdə 15-25 il ərzində vahid dövlətin idarə edilməsinə zəruri olan kontingentin hazırlanmasını tələb edir. Əks halda unitar Turan dövlətinin yaradıla bilməsi heç də real görünmür.

Bu məsələnin həll edilməsi mümkündür və türk dövlət başçıları bu sahədə real addımlar atılmasını təmin etməlidirlər. Bəzi mütəxəssislərin fikrinə görə, vahid türk dilinin yaradılması mümkün deyil, ancaq iki ümumtürk ədəbi dili yaratmaq olar. Monolit, unitar Turan dövlətinin yaradılması üçün hətta iki ümumtürk ədəbi dilini yaradıb, onu bütün türk dövlətlərində 15-25 il müddətində tədris və təbliğ etdikdən sonra vahid, monolit, unitar Turan dövləti təsis edərək, hər iki dilə Turan ərazisində bərabər hüquqlu dövlət dili statusu verməklə, problemi həll etmək olar. Belə ki, hazırda dünyanın bir çox ölkələrində iki və daha çox dil dövlət dili statusu daşımaqla bərabər, bütün təhsil müəssisələrində, mətbuatda, dövlətin idarə edilməsində istifadə edilir. Orta məktəbi bitirən şagirdlər artıq ən azı üç-dörd dili mükəmməl mənimsəyirlər. Məsələn, bu gün dünyanın 40 ölkəsində iki, 11 ölkəsində üç, 2 ölkəsində dörd, 1 ölkəsində beş dil bərabər hüquqlu dövlət dilidir. Hələ mən Cənubi Afrika Respublikasında 11, Boliviyada isə 37 rəsmi dilin mövcudluğunu önə çəkmirəm. Yəni unitar Turan dövlətinin yaradılması üçün özəl əhəmiyyət daşıyan hətta iki ümumtürk ədəbi dili yaradıla bilər və yaradılması üçün əsaslı addımlar atılmalıdır.

Həm də bu dillərin yaradılmasında bu günə müstəqil olub-olmadığından asılı olmayaraq, ən kiçik türk xalqlarının belə dilində olan doğma türk sözləri toplanaraq, yaradıla biləcək iki ümumtürk dili qrupunda çeşidlənməli, uyğun qramatik qaydalar, vahid əlifba və s. müəyyənləşdirməklə yaradılmalıdır. Bu halda hər iki dili yad söz və ifadələrdən təmizləməklə yanaşı, hər bir türk soyu və boyunun özünü bu dillərdə görməsini təmin etmək, türk dilini dünyanın 2-3 ən zəngin dilindən birinə çevirmək olar.

Hələlik isə ümumtürk ədəbi dili yaradılıb, unitar Turan dövləti formalaşdırılanadək, Turan Konfederasiyası yaratmaq mümkündür və yaradılmalıdır. Belə ki, min illərlə parçalanaraq müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etməklə bir-birinə xeyli dərəcədə yadlaşdırılmış bir millətin birləşib-bütövləşməsi üçün bəzən min illər belə yaranması mümkün olmayan bir tarixi şərait türk millətinin bütövləşməsi üçün yaranmışdır. Bu şəraitin yaratdığı imkandan son dərəcə səmərəli istifadə edərək milləti bütövləşdirməmək, gələcəkdə türk millətinin varlığına son qoymaq, türk millətinin ölüm hökmünü imzalamaq deməkdir.

Həyatın bütün sahələrində qloballaşma prosesi çox sürətlə inkişaf edir. Qloballaşma dedikdə, çoxları bunu ancaq həyatın bir neçə konkret sahəsinə aid etməklə, yeni bir proses olduğunu güman edirlər. Lakin qloballaşma prosesi bəşər cəmiyyəti yarandığı gündən mövcuddur və daim, durmadan bəşərin həyatının bütün sahələrində irəliləyir. İndiki dövrdə qloballaşma prosesinin əvvəlki dövrlərindən əsas fərqi, prosesin daha sürətlə getməsidir. Milli məsələdə də bu proses bir çox sahələrdə olduğu kimi azlıqların çoxluqlar, zəiflərin güclülər çevrəsində əriməsi qaydasında gedir.

Hər bir insanın, hər bir toplumun hansı millətə mənsub olduğu onun dili ilə müəyyən olunduğu kimi, hər bir dövlətin də hansı millətə mənsub və məxsus olduğu dövlət dili ilə müəyyən edilir. Bu gün dünyanın zəif, nisbətən azsaylı xalqlarının 53 ölkəsinin dövlət dili ingilis dili olmaqla onların milliyyəti, ingilis milləti və əraziləri isə ingilis milli ərazisinə çevrilməsi deməkdir. Yəni bu xalqların assimilyasiyası hesabına ingilislərin milli ərazisi 32 milyon km2-dan çox, ingilis millətinin sayı isə 3 milyarda yaxın olmuşdur. Bu isə ərazi etibarilə Böyük Britaniyanın ərazisindən 132 dəfə, əhalisindən isə 30 dəfə çoxdur. Sonrakı yerləri isə ispanlar, fransızlar, portuqallar və almanlar tutur. Bu millətlərin çoxalması əsasən zəif və kiçik xalqları əsarətləri altına almaqla onların assimilyasiyası hesabına baş vermişdir. Millətin sayının çoxluğu və ərazisinin böyüklüyü hər bir millətin elmi, texniki cəhətdən sürətlə inkişaf edərək güclənməsinin ilkin şərtlərindəndir. Yaxın keçmişədək inkişaf etibarilə geriyə qalmış Çin və Hindistanın bir milyard yarıma çatan əhalisi hesabına dünyanın böyük və güclü dövlətləri sırasına çıxması da göz önündədir.

Hazırda ümumi əraziləri 4.733.623 km2, əhalisi isə 155,4 milyon nəfər olan altı müstəqil türk dövlətinin ən azı Konstitusiyalı Federasiya halında birləşərək iqtisadi, elmi-texniki, hərbi və s. gücə çevrilməklə, öz milli varlığını qoruyub saxlayaraq qloballaşma prosesinin müstəqil iştirakçısına çevrilə bilər. Bu, həm də bu gün başqa millətlərin, xüsusilə fars şovinizmi kimi əcaib bir varlığın əsarətində olan azərbaycan türklərinin və sair türk soylarının milli azadlığa qovuşmasını şərtləndirən zəruri amil olardı.

Bu gün türk dünyasının lideri olan Türkiyənin prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz siyasi fəaliyyətini əsas iki isiqamətə yönəldib. Bunlardan biri türk milli həmrəyliyi əsasında türk dövləti birliyinin yaradılması, ikincisi isə islam dünyasının həmrəyliyinə nail olunmasıdır. Bizim, yəni türklər üçün ən önəmli olanı türk milli birliyinin və bu milli birlik əsasında ilk öncə Turan Konfederasiyası qurularaq onun vahid, unitar Turan dövlətinə çevrilməsidir.

Turk düşmənlərinin ən çox qorxuduğu, turk milləti üçün isə ona hava və su qədər zəruri və önəmli olan məhz budur, yəni Turan dövlətinin qurulmasıdır.

Məsələn, Rusiya Elmlər Akademiyasının baş elmi işçisi Aleksey Kupriyanov yazır ki, – “Ankaranın elan etdiyi “Bir millət – iki dövlət” onu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan türkləri də Türkiyə türkləri kimi türkdür. İndi bu bizim nəzərimizdə “Bir millət – bir dövlət” mənasını alır və deməli, Türkiyə öz ərazisinə bir vaxt Rusiyaya məxsus olmuş əraziləri inteqrasiya edir”.

Əslində bu təkcə A.Kupriyanovu deyil, türk millətinə düşmən olan, türkləri parçalanmış və zəif olmasından istifadə edərək onların daim əsarətdə saxlamaqla, istismar etmək niyyətində olan dövlətləri də çox narahat edir. Çünki türk milləti birləşərək möhtəşəm monolit gücə çevrilərsə, daha heç bir qüvvə onu əsarətə ala və ya istismara məruz qoya bilməz.

Lakin məhz bu istiqamətdə hələ çox az iş görülüb və türk dövlətlərinin başçılarının, ilk növbədə R.T.Ərdoğanın fəaliyyəti bu istiqamətdə çox da intensiv deyil. Mən cənab Ərdoğanın türk milləti, türk dövlətləri, o cümlədən Türkiyə üçün gördüyü böyük və möhtəşəm işlərə kölgə salmaq, onun əhəmiyyətini azatmaq fikrindən çox uzağam. “Uman yerdən küsərlər” deyib türk aqilləri. Əlbəttə ki, nə Türkiyə, nə də R.T.Ərdoğan bütün türk soyları və onların liderlərinin görməli olduğu işləri tək yerinə yetirə bliməz. Lakin islam adına gördüyü işlərə sərf etdiyi vaxt və enerjisini türk milli birliyinin, yəni ortaq ədəbi türk dilinin, Turan Konfederasiyasının təşkilati, iqtisadi, texniki, elmi, ilk növbədə isə hərbi sisteminin qurulmasına sərf edərsə, bu, daha vacib, önəmli və qiymətli nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarar. Türkiyə prezidentinin bu sahədə, bu gün, bir əsas təşkilatçı olaraq bütün türk dövlət başçıları ilə intensiv iş aparması fövqəladə əhəmiyyətli məsələdir. Cənab Ərdoğanın Türkiyə dövlətinə başçılıq etdiyi dövrdə Türkiyənin iqtisadi, texniki və s. sahələrdə sürətli inkişafı, Türkiyənin düşmənlərinin ölkə daxilində təşkil edib maliyyələşdirliyi, silahlandırdığı kürd terrorizminə son qoyulması, otuz ildən bəri Azərbaycan türklərinin doğma torpaqlarının dünyanın Fransa, ABŞ, Rusiya kimi dövlətlərinin, Vatikanın birmənalı olaraq müdafiə etdikləri Ermənistanın işğalından Türkiyənin dəstəyilə azad edilməsi türk düşmənlərinin Türkiyəyə olan düşmən münasibətini çılpaq şəkildə ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar göstərir ki, bu böyük güclərin qarşısında davamlı mübarizədə sınmamaq üçün türk birliyinin yaradılması, bütün türk xalqlarının milli ölüm-dirim məsələsidir.

Dünyanın güc mərkəzlərinin bu günkü durumu, onların bir-birinə nisbəti, onların maraqlarındakı ziddiyyətlər bu günə mövcud olan müstəqil türk dövlətlərinin Turan Konfederasiyası halında birləşərək böyük gücə çevrilə bilməsi üçün zəruri olan bəzi obyektiv əsaslar yaratmışdır. Bu əsaslardan ən əhəmiyyətlisi Turan Konfederasiyasının yaradılmasının bir çox həlledici məsələlərdə Rusiyanın milli və dövlət maraqları ilə üst-üstə düşməsidir. Turan dövlətinin yaranaraq bu qarşılıqlı iqtisadi, siyasi, elmi-texniki, hərbi və s. maraqların mütəfiqlik səviyyəsində uzlaşdırılması həm rus, həm də türk milli mövcudluğunun mənafeələrini ən azı 300-400 il müddətinə təmin edə bilər.

(Ardı var)

Şapur QASİMİ

 

**********

Bu günlərdə vesti.ru saytında Rusiyanın prezidenti V.Putinin Türkiyə və cənab R.T.Ərdoğan haqqında söylədiyi fikirlər də rus-türk münasibətlərinin məhz bu istiqamətdə inkişafının zəruri olduğunu rusiya prezidentinin də başa düşdüyünə və buna meyilli olduğunu ehtimal etməyə əsas verir.

V.Putin Türkiyə və prezident Ərdoğan haqqında ona verilən suala belə cavab verib: “Mən bilirəm ki, bu gün Türkiyə ilə bizim ticarət balansımız 20 milyard dollardan çoxdur. Bilirəm ki, Türkiyə real olaraq bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bilirəm ki, prezident Ərdoğan müstəqil xarici siyasət həyata keçirir. Heç bir təzyiqə baxmadan biz kifayət qədər qısa müddətdə “Türk axını” layihəsini reallaşdırdıq. Biz Avropa ilə bu günədək bu mövzunu illərlə çeynəyirik, Avropa heç cür hansısa elementar müstəqillik və suverenlik nümayiş etdirə bilmir ki, onlar üçün tamamilə sərfəli olan “Şimal-2” layihəsini reallaşdıraq. Lakin biz Türkiyə ilə heç bir etirazlara baxmayaraq bunu kifayət qədər qısa müddətdə edə bildik. Həm də başqa sahələrdə, məsələn, hərbi-texniki əməkdaşlıq sahəsində. Türkiyə qərara gəldi ki, ona bu günə dünyada ən müasir sistem, Rusiya istehsalı olan S-400 triumf lazımdır, dedi və aldı. Belə həmkarla işləmək nəinki xoşdur, həm də etibarlıdır”.

Putin Ərdoğan haqqında da deyib ki: “Prezident Ərdoğanın mövqeyi nə qədər sərt görünsə də o, bütün hallarda elastik adamdır,onunla ümumi dil tapmaq olar”. Bütün bunlar göstərir ki, o reallığı düzgün dərk edərək praqmatik qərar qəbul etməyə, yəni Turan dövlətinin mövcudluğunun Rusiyanın milli və dövlət maraqları üçün əhəmiyyətli bir amil olmasını dərk etməyə qabil adamdır. Nə qədər ki, Türkiyədə R.Ərdoğan, Qazaxıstanda N.Nazarbayev, Pakistanda İmran xan, Azərbaycanda İ.Əliyev ayaqdadır Turan Konfederasiyasının ən azı təşkilati və hərbi strukturlarının formalaşdırılmasının fövqəladə əhəmiyyəti var. Özbəkistanın, Türkmənistan və Qırğızıstanın rəhbərlərini də bu dördlük yəqin ki, başa sala bilər.

Türk və rus milli maraqlarının Turan dövlətinin yaranmasını labüd edən amilləri və Rusiya-Turan dövlətlərinin qarşılıqlı maraqlar üzərində hərtərəfli müttəfiqlik səviyyəsində qurulan münasibətlərinin zəruriliyini 2020-ci ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap edilmiş “Взаимосвязь объективных экономических законов социально-экономическими формациями и превращения объединение туркских государств в единое государство Туран. Основные статьи конституции государства Туран” китабындакы “Зачем национальные интересы туркской и русской нации неизбежно требует создание Туранского государства?” məqaləsində ətraflı göstərmişəm.

Turan dövlətinin qurulmasının nə dərəcədə zəruri olduğunu dərk etmək üçün bu gün bütün dünyada irili xırdalı türk düşmənlərinin türk dövlətlərinə bütün sahələrdə basqı göstərməsinə nəzər salmaq kifayətdir.

Rusiya Qazaxstana ərazi iddiası irəli sürür, Çin Qazaxıstanın bütün ərazisini özünün tarixi ərazisi elan edir. Türkiyənin Aralıq dənizində özünün qanuni hüquqlarını reallaşdırmaq cəhdlərinə görə xristian və müsəlman ölkələri Türkiyəyə qarşı hərbi koalisiya yaradaraq Türkiyəni hədələyir. Rusiyada, Fransada, İranda və bir sıra digər ölkələrdə leqal və qeyri-leqal erməni mafiyalarının bu ölkələrin dövlət büdcəsindən və vətəndaşlarından qarət etdikləri pullar hesabına yallandırıb saxladıqları köpəklər vasitəsilə real faktlara, ciddi sənədlərə göz yumaraq, Azərbaycana şər və böhtan vasitəsilə təzyiqlər göstərirləpr. Hamısının da məqsədli şəkildə türkləri təkləyərək, daim zəif, aciz durumda saxlamağa çalışırlar. Çünki, bu halda, belə olduqda türklərə bütün hallarda istədikləri zülmü edə, aşağılaya bilirlər.

Bu baxımdan təkcə Rusiya Federasiyası dövlət dumasının deputatı Konstantin Zatulinin Rusiyanın “Federal yeniliklər agentliyinin” müxbiri ilə 26.10.2020-ci il tarixdəki söhbətində dediklərinə nəzər salmaq yetərlidir. Konstantin Zatulin müxbirlə söhbətində bildirir ki; “Azərbaycan iştaha gəlib. Ya Qarabağ zonasında Bakını sülhə məcbur etmək üçün iradə nümayiş etdirilməlidir, ya da biz “qələbəyə qədər” döyüş planının nəticələrini görəcəyik. Zaqafqaziya respublikası başçısının sözləri qətiyyətli formada səslənir. Azərbaycan məsələnin hərbi həllinə və Türkiyənin köməyinə arxalanır. Bu halda dövrü olaraq atəşkəs elan olunur, müşahidəçilərin tərkibi Azərbaycanın mövqeyi üzundən müəyyən olunmadığından bu atəşkəsə əməl olunmur”.

Rusiya parlamentinin özündən müştəbeh, ermənilərin qabağına atdığı tula payı ilə yallanan deputatının bütün danışığında onun azərbaycanlılara, Azərbaycan dövlətinə qarşı nə dərəcədə nifrət bəsləməsilə yanaşı mövzunun bütün çalarlarında özünün şovinist düşüncəsini, qatı ermənipərəstliyini nümayiş etdirir.

Zatulinin “Azərbaycan iştaha gəlib” ifadəsi onun Azərbaycana müstəqil dövlət kimi yox, rusiyanın vassalı, müstəmləkəsi kimi baxmasına, “Bakını sülhə məcbur etmək üçün iradə nümayiş etdirilməlidir” ifadəsi isə Rusiyanın Azərbaycana hərbi güc tətbiq etməsini nəzərdə tutur. “Müşahidəçilərin tərkibi Azərbaycanın mövqeyi üzündən müəyyən olunmadığından atəşkəsə əməl olunmur” – deməsinin isə mahiyyəti budur ki, Azərbaycan Qarabağa müşahidəçilər və yaxud sülhməramların gətiriləcəyi halda Türkiyənin müşahidəçiləri və sülhməramlılarının da bu heyyətdə olmasını qəti olaraq tələb etdiyini nəzərdə tutur. Çünki, bu halda “dərə xəlvət, tülkü bəy” ola bilməyəcəyindən Minsk həmsədrlər üçlüyü 30 (otuz) il ərzində etdikləri kimi Azərbaycan torpaqlarında erməni işğalını möhkəmləndirərək sonda Azərbaycanı onu Ermənistana verməyə məcbur etmək üçün VASİTƏÇİLİK edə bilməyəcəklər.

Zatulin sonra deyir: “İndi artıq üçüncü real barışıq qüvvəyə minmir. Bu fonda Azərbaycan sonadək getmək arzusunu bildirir. Atəşkəs əldə edildiyi vaxtda Bakı barışığın müvəqqəti texniki və qısamüddətli olduğunu bildirir. Bu barışıq onu Qarabağın kimə məxsus olmasının hərbi qüvvə ilə həll etmək arzusundan çəkindirmir. İndi söhbət təkcə tutulmuş qarabağətrafı rayonların geri qaytarılmasından getmir, döyüşlər artıq Qarabağın öz ərazilərində gedir”.

Birincisi, əldə olunan atəşkəs barışıq deyil. Onun məqsədi ölənlərin, yaralanların, əsirlərin dəyişdirilməsi, dinc əhalinin döyüş zonasından çıxarılmasını həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulub. Bakı atəşkəsin məqsəd və müddətini tamamilə açıq və dəqiq ifadə edib. Həm də Bakı arzusunu deyil, işğalçı qoşunun və terrorçuların Azərbaycan torpaqlarından xoşluqla çıxmadığı halda, onları Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, iti qovub çıxaran kimi ərazilərimizdən çıxarmaqda qətiyyətimizi bildirib.

İkincisi, əgər Ermənistan rəhbərliyi “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə.” deyirsə, Azərbaycanın öz torpağını hərbi yolla azad etməkdən başqa yolu qalırmı? Əlbəttə, yox. Zatulin isə Qarabağın kimə məxsus olması barədə mənasız danışıqların sonsuz olaraq davam etdirilməsi yolu ilə Qarabağı Ermənistanın tərkibinə daxil etməyi ARZULAYIR və “Döyüşlər artıq Qarabağın öz ərazisində gedir”, deməklə məsələyə bələd olmayanlarda Qarabağın müstəqil dövlət olması və ya Qarabağın Ermənistan ərazisi olması haqqında təsəvvür yaratmaq istəyir. Belə hallarda bizim kənddəkilər Zatulin və onun kimilərə, iştahına qoz halvası deyirlər.

Zatulin sonra bildirir ki, “Əliyevin ermənilərin də Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar kimi Azərbaycanın tərkibində heç bir problem olmadan yaşayacağına ictimaiyyəti əmin etməsi sadəcə olaraq ictimai rəyi sakitləşdirmək məqsədilə barışığa tərəf ünvanlanan başqa sözlər kimi əfsanədir. Əliyevin sözlərinə heç kəs inanmır. Düşünürəm ki, erməni xalqına münasibətini dəfələrlə sübut edən, sözlərinə özü belə inanmayan Əliyev bu məsələlərdən utanmır. Ermənistanda və Qarabağda ermənilərin azərbaycanlılarla birgə yaşaya bilməsinə inansaydılar mən buna çox təəccüblənərdim”.

Ermənilərin Azərbaycanda azərbaycanlılar kimi yaşayacağı barədə Əliyevin sözünə gəldikdə bunun aksioma kimi sübut olunmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Belə ki, son otuz ildə ermənilərin Ermənistan ərazilərindən terror edilərək, yaxınlarına işgəncə verməklə, öldürərək qovduqları 400 min azərbaycanlı, Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayonun 600 minə yaxın əhalisinin terror edərək öz yurdlarından didərgin saldıqları azərbaycanlılar bu otuz il ərzində hazırda Azərbaycanda yaşayan 60 minə yaxın erməni ilə birlikdə yaşayırsa sənin kimilərin, Ermənistanda yaşayan ermənilərin və ya Dağlıq Qarabağda dünyanın hər yerindən gətirilmiş erməni terrorçuların buna inanıb-inanmayacağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq bu başqa məsələdir ki, sən ermənilər deyəndə Azərbaycan dövlətinə, azərbaycan xalqına qarşı cinayət etmiş erməniləri nəzərdə tutursan. Əlbəttə ki, bu cinayətkarlar nəinki azərbaycanlılarla birlikdə yaşaya bilməzlər, onları heç vaxt Azərbaycana turist kimi gəlməyə belə buraxmayacaqlar. Əliyev ermənilər deyəndə Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı heç vaxt, heç bir cinayət törətməmiş, 1991-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-da SSRİ vətəndaşı olaraq yaşamış erməniləri nəzərdə tutur.

O ki, qaldı Əliyevin erməni xalqına münasibətini dəfələrlə sübut etməsinə, yenə də sənin nəyi nəzərdə tutduğuna aydınlıq gətirmək lazımdır. Deyim ki, bilməyənlər bilsin, sənin də yadına düşsün.

Rusiya 1990-cı ilin ilk günlərində SSRİ KQB-nin göstərişi ilə Azərbaycan polisindən tabel silahlarını belə yıtıb, Azərbaycan əhalisindən təklüləli ov tüfənglərini yığdıqdan sonra Azərbaycana qoşun yeridib azərbaycanlıları qorxutmaq üçün 20.01.1990-cı ildə kütləvi terrora məruz qoyduqdan sonra, Dağlıq Qarabağda erməniləri silahlandırmaqla kifayətlənməyib, Xocalı qətliamı törədib, Rusiyaya məxsus 366-cı alayın, rusiyanın elit desant döyüşçülərinin vasitəsilə heç bir silah sursatı olmayan azərbaycanlı könüllü vətən müdafiəçilərini qırmaqla Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonları alıb ermənilərə verdikdən sonra Rusiya Azərbaycan sərhədlərinin Rusiya qoşunları tərəfindən qorunmasına, Azərbaycanın MDB-yə daxil olmasına razı salmaq məqsədilə hətta Qraçovun Azərbaycana qoşun yeritməsi ilə hədələməsi şəraitində Heydər Əliyevi dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi aktına imza etdirməyə məcbur etməyə dəfələrlə cəhd göstərib. Bütün bunlara həm sıravi Azərbaycan vətəndaşları, həm də müxtəlif dövlət vəzifələri tutan bir çox şəxs müqavimət göstərib. Ancaq H.Əliyevin ailə üzvü kimi bu təslim aktına imza edilməsinə mane olmağa İ.Əliyevin daha çox imkanı olmaqla bərabər, o buna daim mane olub və ən son anda da H.Əliyevi təslim aktına imza atmamasına İ.Əliyevin qətiyyətli mövqeyi səbəb olub. Sən “Əliyev erməni xalqına münasibətini sübut edib” deyəndə, məhz bu məsələni nəzərdə tutursan. Əgər özünün də buna şübhən varsa, başının ağası Köçəryandan və onun keçmiş həmkarlarından soruş, sənə bunun həqiqət olduğunu sübut etsinlər.

Sən “Hücum edən tərəf iştaha gəlib” deyəndə bu ifadənlə nabələd adamlara Azərbaycanı başqa dövlətin ərazisini işğal etmək üçün ona hücum edən işğalçı dövlət kimi təqdim edirsən. Əgər sənin mənzilinin bir otağını kimsə gəlib zorla zəbt edirsə, üstəlik səni silahla hədələyirsə, səndə hakimə (BMT-nin TŞ-na) şikayət edib, onun sənin otağından qeyd-şərtsiz çıxmalı olduğu halda 4 (dörd) qərar aldıqdan sonra 3 (üç) məhkəmə icraçısı (Minsk qrupu həmsədrləri) 30 il təcavüzkarların ancaq sənin mənzilini özəlləşdirməsinə çalışırsa, sənin ona (təcavüzkara) qardaşının köməyilə hücum edərək öz qanuni mənzilini ondan almaqdan başqa çarən ola bilərmi? Əlbət ki, yox. Bəs onda Azərbaycanın bu şəraitdə ona silahla hücum edən təcavüzkardan öz torpağını necə almalıdır? Nə vaxt, harada eşitmisən ki, donuz fit çalmaqla darıdan çıxsın?

Türklərin belə bir məsəli var, ayının min oyunu ağacdakı bir armudun başındadır. Sənin üstüörtülü, doqquzbaşlı cümlələrini tam, aydın açıqlamağa görə mən tez-tez türk məsəllərinə müraciət etməyə məcbur oluram. Çünki, avropalıların kəşf etdikləri fiziki, kimyəvi, bioloji və s. prosesləri idarə edən obyektiv qanunlar bu proseslərin fəaliyyət mexanizmlərini dəqiq ifadə etdiyi kimi, biz türklərin atalar sözləri, lətifələri baş verən ictimai proseslərin obyektiv qanunları olub, çox qısa və aydın şəkildə bu proseslərin mahiyyətini güzgü kimi əks etdirir. Yazırsan ki, “Əgər Azərbaycan tək olsaydı və Türkiyənin köməyini hiss etməsəydi 2016-cı ildəki kimi, onu buna məcbur etmək mümkün olardı. Lakin indiki zamanda mən belə bir perspektivi, imkanı görmürəm”. Sənin və sənin kimilərin, o cümlədən sənin erməni ağalarının nəinki azərbaycanlılara, eləcə də bütün türklərə qarşı daim etdikləriniz ədalətsizliklərin, cinayətlərin qol-budaq atıb çoxalmasının, bu gün Türkiyəyə, onun rəhbəri Ərdoğana, Azərbaycana, digər türk dövlətləri və onların başçılarına qarşı nümayiş etdirdiyiniz qatı nifrət, atdığınız böhtanlar və s. yaramazlıqlarınızın kökü, məhz Türkiyə və Azərbaycanın yaxınlaşması, bütün türklərin neçə yüzilliklərdən bəri parçalayıb, əzib, keyləşdirdiyiniz milli mənliyinin oyanıb birləşməsindən, bütövləşməsindən, daha türkün ayrı-ayrılıqda tənha qalıb nə erməni kimi arxalı köpəklərə, nə də Emanuel Makron kimi manyaklara yem olmayacağını başa düşdüyünüzdən buna xislətinizə uyğun şər və böhtan vasitəsilə müqavimət göstərirsiniz. Nə etmək olar, olanınız budur.

K.Zatulinin bu müsahibəsi bir daha onu sübut edir ki, ermənilər Rusiya dövlətinin strukturlarında, siyasətində, mətbuat vasitələrində, maliyyə, hüquq mühafizə orqanlarında və s. möhkəmlənərək öz vətənlərinin, millətinin və dövlətinin nəinki sosial-iqtisadi maraqlarını, hətta onların taleyüklü məsələlərini, taleini belə tula payına, şəxsi maraqlarına qurban verə biləcək ikiayaqlıları çox dəqiq seçə bilirlər və onların vasitəsilə rusiyada saxta ictimai rəy yaradırlar. Təssüf ki, belələrinin sayı az deyil. Bununla yanaşı Rusiyada sağlam düşüncəli, obyektiv insanlar da yox deyil.

Hələ Azərbaycan Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərini azad etməyə başlamamışdan xeyli əvvəl erməni rəhbərləri, Fransanın prezidenti E.Makron və sairləri guya Ərdoğanın Suriyadan könüllülər toplayaraq Azərbaycan tərəfində vuruşmağa göndərdiyi barədə beynəlxalq ictimaiyyətə yalan məlumatlar yayırdılar. Bunun məqsədi ermənilərin dünyanın bir çox ölkələrindən erməni və kürd terrorçu dəstələrini gətirib Dağlıq Qarabağda və digər işğal etdikləri ərazilərdə yerləşdirdiklərini ört-basdır etməklə yanaşı, Türkiyənin prezidenti R.T.Ərdoğana və İ.Əliyevə böhtan ataraq onları dünya ictimaiyyətinə terrorçu dövlət başçıları kimi təqdim etmək idi. Ermənilərin öz məqsədlərinə çatmaq üçün hər cür alçaqlığa əl atması xüsusiyyəti kimi eybəcərliklərin onların genindən gəlməsi hamıya məlumdur. Lakin dünyanın iri dövlətlərinin yüksək rütbəli məmurları ermənilərin bütün dünya və insanlıq qanunlarını vəhşicəsinə pozmasını ört-basdır etmək məqsədilə, BMT-nin TŞ-nın qərarlarını yerinə yetirmək üçün vasitəçilik etməyə mandat verilmiş Fransanın prezidenti E.Makronun bu yalanları təsdiq edərək yayması, onun özünün bir şəxsiyyət olaraq Paşinyan və digər quldurlar, terrorçularla eyni mahiyyətli və səviyyəli adam olduğunu sübut edir. Makronun, Paşinyanın, Rusiyanın bir sıra yüksək vəzifəli məmurları, deputatları və s. kütləvi informasiya vasitələrində “ekspert” adı ilə bu böhtan və yalanları yaydıqları halda BBC NEWS rus xidmətinin müxbiri Marina Kataeva Laçın rayonunun bir kəndində olub, oraya Fransa, ABŞ, Rusiya, Livan, İran, Liviya və s. ölkələrdən gətirilmiş ancaq bir kənddə yerləşdirilən 300-dən çox terrorçularla söhbət edərək onların bəzilərindən müsahibə almışdır. Onun “dinc könüllülər” adlandırdığı terrorçulardan təkcə birinin sözlərinə baxsaq, onların necə dinc könüllü olduğu aydın olur. Liviyadan gətirilmiş Arut deyir ki, – “Burada yaşamaq, kök salmaq, torpağı saxlamaq lazımdır. Evlərimizi, uşaqlarımızı, arvadlarımızı, vətəni müdafiə edəcəyik”. Rusiya vətəndaşı olub, Dağlıq Qarabağa müvəqqəti, vuruşmağa gələn erməni isə adını açıqlamasa da Qarabağa məhz vuruşmağa gəldiyini açıq etiraf edir. Belə faktlar istənilən qədər olduğu halda, özlərinin xarici ölkələrdən gətirdikləri kürd, ərəb, erməni muzdurlarının ölüsünü,bəzən də müəyyən pul müqabilində hətta dirilərini guya Azərbaycanın muzdlu terrorçulardan istifadə etməsi kimi qələmə verirlər.

Яндекс Dzen saytında 25.10.2020-cı il tarixdə Rusiya vətəndaşı, daşnak Solovyovun tele-şousunun daimi müştərisi, erməni “ekspert” Semyon Baqdasaryan Dağlıq Qarabağda dağlıq, meşəlik yerlərdə döyüşən xüsusi təyinatlı hərbi hissəmizin fəaliyyətini uzun-uzadı “təhlil” edərək deyir ki, – “Xatırladım ki, dağlıq, meşəlik yerlər təkcə Qarabağ üçün deyil, həm də “bizim” Şimali Qafqaz üçün də xarakterikdir. “Bizim” rəhbərlik bu barədə düşünməlidir”. Əgər S.Baqdasaryan “bizim Şimali Qafqaz”, “bizim rəhbərlik” dedikdə Rusiyanı, V.V.Putini nəzərdə tutursa və özünü rusiyalı hesab edirsə onun narahatlığına heç bir səbəb yoxdur. Çünki Azərbaycanın bu hərbi hissəsi Şimali Qafqazda Rusiya ərazisində, Rusiya ilə vuruşmur. Azərbaycan öz ərazisi olan Qarabağda işğalçı Ermənistanın nizami və xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu qoşunu ilə vuruşur. Azərbaycan öz ərazisini erməni işğalından azad edincə bu döyüş davam edəcək.

Şimali Qafqazın da meşəlik və dağlıq olmasına gəlincə isə Azərbaycanın Şimali Qafqaza hücum etməyə heç bir marağı, əsası olmamaqla yanaşı, buna nəinki hərbi, iqtisadi gücü, hətta Rusiyanın hərbi və iqtisadi gücünə az-çox davamlı müqavimət göstərə biləcəyi belə mümkün deyil. Lakin, görünür ki, ermənilər hələ də Rusiya prezidentini aldatmaq, hədələmək qorxutmaq, Rusiya ictimaiyyətini öz rəhbərliyi ilə qarşı-qarşıya qoymaqla Rusiyadan erməni maraqları üçün sui-istifadə etmək ümidlərini hələ də itirməyiblər. Əslində Baqdasaryan “Bizim Şimali Qafqaz” dedikdə, bir daşnak kimi Qarabağla birlikdə Krasnodar, Soçi, Adler-dən tutmuş Rostov vilayəti də daxil olmaqla “Böyük Ermənistan” kimi təsəvvür edir. Əgər o özünü erməni, xüsusilə daşnak yox, rusiyalı kimi görsəydi Rusiyanı Ermənistana, rus gənclərini isə erməni dığalarına qurban verməyə cəhd etməzdi. Lakin V.Putinin ona qısa, qəti, hüquqi cavabı, Putinin Qorbaçov olmadığını, eləcə də ermənilərin birmənalı olaraq Rusiyanı Qərb və Çin ilə əvəz etmək məqsədlərində qərarlı olduqlarını Rusiya rəhbərliyinin artıq dərk etməsindən xəbər verir. Ermənilərin fərdi və milli xüsusiyyəti olan bu adətini qədim Romada kurtizanlıq, ədəbi dairələrdə ən qədim peşə sahibləri, Bakıda cındırlıq, Səlyanda isə şortuluq adlandırırlar.

Bütün bunlardan da maraqlısı Яндекс Dzen saytında 08.09.2020-ci il tarixdə “Erməni gölü Van” başlığı ilə naməlum müəllifin iddiasıdır. O yazır ki; – “Van sözü qədim erməni sözlərindən biri olub (yəqin onun Van, yan və s. hərfi birləşmələrinin müxtəlif söz və sonluq şəklində ingilis, fars, çin,koreya, vyetnam, fransız və s. dillərdə şilədilməsindən xəbəri yoxdur, ya da onun bu üsulu savadsız kütləni aldatmağa hesablanıb – müəllif) bir çox erməni toponimlərində, Naxçıvan, Stepanavan, Vanadzor, Sevan, hətta Erevan sözlərində əks edilib”.

Lakin müəllif savadsızlığı ucbatından və ya ona sərfəli olmadığından, hər bir erməniyə aid olub bu millətin kimliyini “yan” sonluğu ilə müəyyən edildiyini, bu məntiqi ilə inkaredilməz elmi əsasla sübut edə biləcək ən kütləvi və tutarlı faktı nədənsə “yadından çıxarır”. Real mövcud olub  heç kimin inkar edə bilməyəcəyi Obezyan (türk dilində bütün növlərdən olan meymunlar) sözünün sonluğunun – Paşinyan, Artunyan, Simonyan, Baqdasaryan və s. erməni soyadlarının hamısı ilə yüz faiz üst-üstə düşdüyü, eyni olduğundan yer kürəsinin və gələcəkdə kəşf edilə biləcək obezyan yaşayan planetlərin əraziləri, o cümlədən soyuq şimal ölkələrinə gətirilib zooparklarda saxlanılan meymunların olduğu ərazilər, bu meymunlar kimi I Pyotr dövründən başqa ölkələrdən gətirilib türk torpaqlarında yerləşdirilən ermənilərin yaşadıqları, bir il bundan öncə ABŞ, Fransa, Rusiya, Livan, Liviya, Suriya, İran və s. gətirilib Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşdirilmiş ermənilərin yaşadığı torpaqlar 13 min il əvvəl mövcud olması ehtimal edilən Urartu dövlətinin harada yerləşməsi və hansı millətə məxsus olması haqqında bəşəriyyətin əlində heç bir sübut olmadığından üç yüz il bundan əvvəl yaradılan erməni nağıllarına inansaq erməni milli torpağı hesab edilməlidir. Yəni, bütün dinlərin dediklərinin heç bir sübutu olmadığı halda bu dini kor-koranə qəbul etməyi hamıdan tələb edib, məqsədinə çata bilmədikdə hamının üstünə müharibə ilə gəldiyi kimi, başqa sözlə, Lənkəranlılar demişkən “korabazar” baş tutmayanda lap Qarabağın silahlı erməni işğalı kimi.

Azərbaycanın, eləcə də bütün türklərin, düşmənlər üzərində sözün əsil mənasında tam qələbəsi təkcə Azərbaycanın, eləcə də Turan ordusunun hərb meydanındakı qələbəsi ilə, siyasi, diplomatik, ideoloji və s. sahədəki birdəfəlik qələbələrlə təmin edilə bilməz. Çünki, düşmənlərimiz daim, durmadan bizim ən zəif nöqtəmizi müəyyən edib zərbəni ona endirməyə hazırdır. Onların hücuma hazırlığının əsas üsullarından biri də daim bizə şər, böhtanlar atmaqla başqalarını bizə qarşı qaldırmaqdır. Düşmənlərlə mübarizə ancaq bıçaq sümüyə dirənəndə aparılan kompaniyalarla yox, daim və durmadan aparılmalıdır. Bu sahələrdən biri də informasiya müharibəsidir. Xalqın ağıl, savad, şüur sahibləri, özünü ziyalı hesab edənlər millətə, xalqa, dövlətə düşmənlərimizin atdığı bütün böhtanların yalan olduğunu açıqlayaraq həqiqəti bütün dünya dillərində digər xalqlara çatdırmalıdır. Əks halda nə vaxtsa biz yenə də düşmənlərlə informasiya müharibəsində 1990-cı illərdəki vəziyyətdə qalmış olarıq. Necə deyərlər, yorulmuş atları güllələyirlər. Durmaq, yerində saymaq məğlubiyyətin başlanğıcı deməkdir.

Turan dövlətinin istər vahid, unitar dövlət formasında, istərsə də federasiya və ya konstitusiyalı federasiya formasında qurulmasından asılı olmayaraq bu məsələnin əsas şərtlərindən biri də din məsələsinin düzgün həll edilməsidir. Bu gün Türk dünyasının ən böyük və güclü dövləti olan Türkiyənin 83 milyon əhalisinin çox hissəsi islam dininə, həm də onun sünnü cəryanına etiqad edən insanlardan ibarətdir. R.T.Ərdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyənin rəsmən dünyəvi dövlət olaraq qalmasına baxmayaraq Ərdoğanın beynəlxalq miqyasda islam dininin müdafiəçisi kimi çıxış etməsi Türkiyənin daxilində islam dininə etiqad edənlərin sayını çoxaltmaqla yanaşı, islamın mövqeyini də möhkəmlətmişdir. Beynəlxalq meydanda isə xristian ölkələrində islamın qlobal miqyasda təşkilatlanaraq dirçəlməsindən narahat olaraq Türkiyəyə olan münasibətləri gizli və aşkar olaraq pisləşmişdir. Buna xristian ölkələrindən daha çox Səudiyyə Ərəbistanı, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi islam dünyasının liderliyinə iddialı olan ölkələr daha mənfi və sərt reaksiya vermişdir. Bundan başqa da, Ərdoğanın Yerusəlimin bir vaxt Osmanlı şəhəri və islamın mərkəzi olduğunu söyləməklə özünün Türkiyə üçün çox əhəmiyyətli olan tərəfdaşını itirmişdir. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq münasibətlərində Türkiyənin ideoloji vasitə kimi islama əsaslanması ona zərərdən başqa heç nə gətirmir. Türkiyənin daxilində də islam dini genişləndiyi miqyasda elmin, texnikanın, müasir həyatın inkişafının əsas elementi olan elmi dünyagörüşü və elmi düşüncəni bir o qədər azaltmaqla cəmiyyətin inkişafını ləngitmiş olur. Keçmiş SSRİ ərazisində yaranan dövlətlərin, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstanın əhalisinin əsas hissəsi ateist dünyagörüşünə malikdir. Yəni bu ölkələrin əhalisinin islama etiqad edənlərlə ateistlərin nisbəti Türkiyə cəmiyyətində islamçıların ateistlərə olan nisbətinə tərs mütənasibdir. Bütövlükdə isə bu türk dövlətlərində islamın yüzillərlə barışmaz cərəyanları olan sünnü və şiələrin, eləcə də bu ölkələrdə yaşayan xristian və digər dinlərin nümayəndələrinin də mövcud olduğunu nəzərə aldıqda Turan dövlətinin hər hansı bir formada qurulmasından asılı olmayaraq elə ilk gündən dini əsaslarla ziddiyyətin mövcud olması labüddür. Hər hansı bir dinin təşkilati mövcudluğu cəmiyyət üzvlərinin iradəsindən asılı olmayraq siyasi məzmun alır və bu təşkilatları idarə edənlərin şəxsi maraqlarının reallaşdırılması, hakimiyyət uğrunda mübarizəsi və s. üçün onların əlində güc elementinə, zor vasitəsinə çevrilir. Məlumdur ki, cəmiyyətdə mövcud olan ziddiyyətlərin mütləq əksəriyyəti cəmiyyətin iqtisadi sistemindəki ziddiyyətlərdən doğulub ictimai ziddiyyətlərdə əks olunan ziddiyyətlərdir. Bu ziddiyyətlər arasında antoqonizm yaranaraq toqquşduqda bu ziddiyyətləri öz xeyrinə həll etmək üçün din, bu dini təşkilatların rəhbərlərinin əlində zor vasitəsinə çevrilərək cəmiyyətin sabitliyinin pozulması, toqquşmaların baş verməsinin əsas vasitəsi olur. Hər hansı bir ölkə daxilində dinin təşkilati mövcudluğu varsa, həmin dinin başqa ölkələrdəki daşıyıcılarının vasitəsilə bu ölkəyə hər hansı bir dərəcədə ictimai-iqtisadi müdaxiləsi imkanı mövcud olur. Hər hansı bir dindən dövlətlərarası, millətlərarası, dövlət daxilində milli nifaq salaraq dini şüarlar altında silahlı, hərbi cinayətlər edilməsi haqqında istənilən qədər istər tarixi, istərsə də günümüzdə baş verən hadisə və proseslərdən misal gətirmək mümkündür. Dini şüarlar vasitəsilə pərdələnərək insanlar, dövlətlər, millətlər arasında hansı üsullarla düşmənçilik yaradılması baxımından Яндекс saytında yayımlanmış bir xristian jurnalistin yazısı çox maraqlıdır. “Yarımçıq həqiqət ağ yalandan daha təhlükəlidir”, – deyib türk aqilləri. Jurnalist bu yazısında onun əsas məqsədinə çatması üçün çox da əhəmiyyəti olmayan, böhtan atmaq istədiyi obyektin aksiyoma olan müsbət işini qeyd etdikdən sonra biliyi, savadı, yüksək olmayan, məlumatsız adamları aldatmaq üçün sonrakı faktları saxta şəkildə izah etməklə son məqsədini oxucuya necə sırıdığını aydın görmək olar.

Bu xristian jurnalisti Яндекс saytında yazır: “İstambulda daha bir muzey məscidə çevrildi. Daha bir muzeyə çevrilmiş monastır – Xora (Khora Monastiri) indi məscid elan edilib”.

Ümid edirəm dünyanın mədəni ictimaiyyətinə bu itkinin özünün həcmi və arxitekturasının əhəmiyyətinə görə nə demək olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Hə, indi giriş pulsuzdur, onlar onu qorumağa söz veriblər… Lakin qoruyacaqlarmı? Böyük sualdır, xüsusilə muzeyə bilet satışından gələn vəsaitin bərpa və qorunma işinə sərf edildiyi nəzərə alınsa, indi bu məqsədə pul ayıracaqlarmı? Yəqin ki, yox. Bu son dərəcə axmaq, şüursuz və tamamilə siyasi qərardır. Bu budur. Oraya getməyə bizim vaxtımız çatmadı. Görəsən bir də oraya getməyə imkan nə vaxt olacaq? Oranın tamamilə xristian mozaikaları və freskaları ilə örtülmüş yerləri nə edəcəklər? Orada necə namaz qılacaqlar?

Suallar çox, cavablar azdır. Ərdoğana dərindən inananlar üçün bu Osmanlı imperiyasının bərpa edilməsinin ilk addımı idi, hansı ki, adəti üzrə Konstantinopolu almaqdan başlayırdı. Bəs islam necə sülhpərvər və dözümlü dindir? Bəs bu kilsənin məscidə çevrilməsi adəti haradandır? Siz bütün dünyanı böyük bir məscidə çevirmək istəyirsinizmi? Təəssüf ki, bizim mədəni irsimiz məhv edilir. Təəssüf ki, necə ibadət edirsən et – dolların dəyəri aşağı düşmyəcək.

Onlar istəyirlər ki, hər yeri özlərinə oxşatmaq, özləri kimi qəlbsiz, sadə, boş etmək istəyirlər. Bu mümkün deyil. Onlar bunları (freskaları) necə örtəcəklər? Bunları pərdə ilə örtəcəklərmi? Bəs tavanları necə örtəcəklər??? Bu mümkün deyil!!! Bu muzey mirvaridir… Mənim şüurumu qoru, mənə səbr ver, Allah!!

Tarixi irsi hansısa dini qrupa aid etmək olmaz. Və ya heç kəs ona sahib ola, sərəncam verə bilməz. O (tarixi irs – müəllif) bəşəriyyətə məxsusdur. Bir də ümid edirəm ki, Ərdoğan sümürüb doymuş zəli kimi öz ailəsi ilə birlikdə rədd olub gedəcək, onun yerinə gələn adam daha ağıllı, loyal (laqeyd – müəllif) və uzaqgörən olacaq. Necə fikirləşirsiniz, ümid varmı?”

Mən bu yazını bütövlüklə, dəqiq tərcüməsini məqalədə ona görə verirəm ki, oxucular türk düşmənlərinin Türkiyəyə onun dövlət başçısı Ərdoğana qarşı şər və böhtan atmaq, elementar, adi hadisələri, faktları necə şişirdib, saxtalaşdırmaqla beynəlxalq ictimaiyyət arasında dini qarşıdurma yaratdıqlarını əyani olaraq görsünlər. Müəllif başqalarını öz fikirlərinə inandırmaq üçün əvvəlcə etiraf edir ki, hə giriş pulsuzdur, tarixi abidəni qorumağa söz veriblər. Sonra isə onu qorumağa pul keçiriləcəyini, qorunacağını sual altına qoyub, Xora monastırının məscidə çevrilməsini axmaq, şüursuz və SİYASİ qərar adlandırır. Yazının birinci hissəsindəki söz oyunlarının məqsədi, yəni bunun SİYASİ qərar olduğunu “sübut” etməkdir. Jurnalistin, görəsən, bir də oraya getməyə vaxt və imkan olacaqmı sualına ancaq sualla cavab vermək olar. Yəni, Türkiyə və Ərdoğan buraya girişi  sərbəst və pulsuz edib. Sizlərin oraya yenə gələ bilməniz üçün vaxt və imkanı da Türkiyə və Ərdoğan təmin etməlidirmi? Oranın mozaika və freskaları bu binanın məscid kimi fəaliyyəti üçün mozaika və freskaları nə yox etməyə, nə də üstünü örtməyə ehtiyacı yoxdur. Bunlar Allaha ibadət üçün müsəlman rituallarının icra edilməsinə heç bir halda mane olmur. Çünki bütün dünyada olan məscidlərdəki naxışlar şərq, müsəlman yox, şərq mədəniyyətinin inciləri sayılan naxışlar, nadir arxitektura nümunələridir. Xora monastırında olan mozaika və freskalar da xristian yox, qərb mədəniyyəti və arxitekturasının nadir incillərindəndir. Müsəlmanların necə namaz qıldıqlarını bilmək üçün isə öz ölkəsindəki məscidlərdən birində və ya televiziya verilişlərində, internetdə baxa bilər. Bunun üçün fəryad etməyə ehtiyac yoxdur. Jurnalist, yazının ikinci hissəsində nümayiş etdirdiyi saxta fəryadlarının əsil mahiyyətini isə “bu Osmanlı imperiyasının bərpa edilməsinin ilk addımı idi, hansı ki, adəti üzrə Konstantinopolu almaqdan başlayırdı” – cümləsi ilə ortaya qoyur. Yəni jurnalistin əsas qorxusu, məqsədi heç də Xora monastırının məscid kimi istifadə edilməsi deyil digər millətləri türk milli intibahının yeni mərhələsinin başlanması, türklərin vahid dövlət halında birləşib yenilməz gücə çevriləcəyindən və türk düşmənlərinin türkləri əsarətdə saxlayaraq vəhşicəsinə zülm və istismara məruz qoya bilməyə­cəkləri üçün edilən xəbərdarlıqdır. Sonra isə jurnalist islam necə sülhpərvər və dözümlü dindir, siz dünyanı böyük bir məscidə “çevirmək istəyirsinizmi?” – sualları ardınca “bizim mədəni irsimiz məhv edilir” və ardınca “necə ibadət edirsən et – dolların dəyəri dəyişməyəcək” deməsi bunlara aydınlıq gətirməyi labüd edir.

Birincisi, əhalisi müsəlman olan İraq, Liviya, Livan, Suriya ölkələrinin nəinki tarixi, mədəni irsini, hətta bugünkü yaşayış evlərindən tutmuş bütün şəhərlərini xarabalığa çevirib, insanlarını qətliama məruz qoyub, milyonlarla müsəlmanları yurdlarından didərgin salan siz xristianlar deyilmisiz? Dünyanın bütün xalqlarını inzibati, iqtisadi əsarətə almağa, öz quluna çevirməyə çalışan ABŞ, Çin, Rusiya, Fransa və s. müsəlman dövlətləridirmi? Müsəlmanların peyğəmbərini, bu gün dünya türklərinin Atatürkünə çevrilmiş Ərdoğanın karikaturasını fransa jurnalında çap etdirən Makron müsəlmandırmı? Əlbəttə ki, ibadətlə dolların qiyməti düşən deyil. Lakin müsəlman ölkələrini, onların iqtisadiyyatını dağıtmaqla, maddi sərvətlərini talayıb, müftə, su qiymətinə öz ölkələrinizə daşımaqla həmin ölkələrdə dolların qiymətini süni şəkildə qaldıran siz xristianlar deyilmisiniz?

Bu gün türkiyənin Qara və Aralıq dənizlərində onun bütün beynəlxalq normalara uyğun haqqı çatan faydalı qazıntılara sahib olduğu tərzdə, Türkiyənin iqtisadi-ictimai cəhətdən güclənməsinə və deməli dolların da Türkiyədə aşağı düşməsinə səbəb olacağını bildiyinizə görə Türkiyə əleyhinə xristianlı müsəlmanlı hərbi koalisiya qurmamısınızmı?

Dünyanın başqa türkləri kimi Türkiyə türkləri ilə eyni millət olan azərbaycan türklərinin torpaqlarını işğal edib, yaşayış binaları da daxil olmaqla bir ədəd belə tarixi, mədəni irsinə aid olan tikilini salamat qoymayan, Xocalı, Qaradağlı Meşəli yaşayış məntəqələrində türklərə qarşı soyqırımı törədən ermənilər müsəlmandırmı? Azərbaycan ərazilərini işğal etdikdən sonra orada olan müsəlman məscidlərini pis günə salıb onların içərisində donuz saxlayan xristian ermənilər deyilmi?

Jurnalist yazır: “Bu muzey mirvaridir… Mənim şüurumu qoru, mənə səbr ver. Allah!!” Düzdür, Xora monastırı mirvaridir. Məhz buna görə də İstambulda türklər onu uçurmayıb, əksinə göz-bəbəyi kimi indiyədək qoruyub saxlayıb, ondan təyinatı üzrə, yəni həm sizə, həm də müsəlmanlara məxsus olan Allaha ibadət edirlər. Bu həm də o deməkdir ki, ibadət edən müsəlmanlar Xora tarixi abidəsinin qorunmasına, bərpasına bilet satışından on dəfələrlə çox vəsait sərf edəcəklər. Sənin Allaha müraciətinə gəldikdə isə, əgər Allah varsa və ədalətlidirsə sənin hiylə və böhtanla dolu şüurunu qorumaq yox, onu normal sivil və obyektiv düşünən insan şüuru ilə əvəz etməlidir. Əgər Allah varsa sənin kimilərə belə yırtıcı, şüur veribsə, onda ona xristian və ya müsəlman qaydasında ibadət etməkdən asılı olmayaraq şüurunuz dəyişməyəcək. Məhz siz xristianlar dünyanı iki dəfə xarabalığa çevirdiyiniz iki dünya müharibəsi kimi, bu dəfə artıq yer üzündə bütün sivil bəşəriyyəti məhv edəcək üçüncü dünya müharibəsinə rəvac verəcəksiniz. Bunun günahı da artıq nə mövcud olan, nə mövcud olmayan Allahda, eləcə də Türkiyədə, Ərdoğanda yox, məhz sizlərdə olacaq.

Hələ 500 il öncə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli yazırdı ki: “Min dualar qıldım xaliqin dərgahına, duadan hasil olmaz muradım, mən duanı neylərəm? Ancaq dahi Füzulinin məsləhətinə qulaq asıb Xora abidəsində Allaha ibadət edənlərin xristian və ya müsəlman adəti ilə dua etməsini şər və böhtanla, siyasiləşdirmədən özün gördüklərini obyektiv, digər dahi Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabir demişkən – “Pisi pis, yaxşını yaxşı, düzü hamvar” – yazsan Allahdan şüurunun qorunmasını və sənə səbr verilməsini dilənməyinə heç bir ehtiyac qalmaz.

Jurnalist sonra yazır ki, tarixi irsi hansısa dini qrupa aid etmək olmaz. O bəşəriyyətə məxsusdur. Heç kəs ona sahib ola, sərəncam verə bilməz. Tamamilə düzdür. Məhz Xora abidəsi bəşəriyyətə məxsus olduğu və müsəlmanlar da bəşəriyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğundan orada ancaq Allaha ibadət edirlər və ona sahiblik hüququna (məhv etmək, satmaq, bağışlamaq) hüququna iddia belə etmirlər. Xora tarixi abidəsi Türkiyə dövlətinin ərazisində yerləşən ictimai mülkiyyət statusunda olan mülkiyyətidir və Türkiyə dövləti bu statusa uyğun onu pulsuz olaraq ibadət və ziyarət etmək üçün dinindən, milliyyətindən, cinsindən, irqindən və s. asılı olmayaraq bütün bəşəriyytəin istifadəsinə vermişdir. Sərəncam məsələsinə gəldikdə isə Ərdoğanın Türkiyə dövlətinin rəhbəri kimi Türkiyə dövlətinə məxsus olan ictimai mülkiyytəin qorunması, bərpa edilməsi və ondan istifadə üzrə Türkiyə dövləti qanunlarına uyğun sərəncam vermək hüququna malikdir. Bu bütün iqtisadi-ictimai xarakterli, Türkiyə qanunvericiliyində dövlət başçısının səlahiyyətinə daxil olan məsələlərə aiddir. Sonda çarəsiz qalan jurnalist Ərdoğanın ailəsi ilə birlikdə “rədd” olub getməsini, onun yerinə gələcək adamın ondan daha ağıllı, loyal (biganə), uzaqgörən olmasını arzulayaraq bizdən soruşur: “Necə fikirləşirsiniz, ümid varmı?” Mən xristian jurnalistin bu arzusu və sualına düzgün cavab tapmaq üçün 100 (yüz) nəfərdən onun bu sual və arzusuna münasibətlərini bildirməyi xahiş etdim ki, cavab mənim subyektiv fikrim olmayıb insanların ümumi rəyini ifadə etsin. Bu məhdud sorğuda 52 nəfər azərbaycan türkü, 16 nəfər talış, 14 nəfər rus, 5 nəfər ləzgi, 4 nəfər avar, 4 nəfər erməni nəsilli, 3 nəfər yəhudi, 2 nəfər ad və familiyasını dəiyşib Bakıda yaşayan erməni iştirak etmişdir. Rəyi soruşulanların hamısı Ərdoğan və onun ailə üzvlərinə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt həyat arzulamaqla bərabər qocalıq səbəbindən iş qüvvəsini itirənə qədər Türkiyəyə rəhbərlik etməsini arzu etdiklərini bildirdilər”.

Ərdoğandan sonra onun yerini tutacaq adamı necə görmək istədiklərini soruşduqda isə, əlbəttə ki, sonra gələn adamın daha ağıllı və uzaqgörən, lakin onuntək cəsarətli, qətiyyətli olmasını arzu etdiklərini bildirdilər.

Niyə daha ağıllı və uzaqgörən dövlət başçısının olmasını arzuladıqlarını soruşduqda isə: “Bu inkişafın tələbidir. Həyat inkişaf etdikcə təkcə texnikanı deyil, cəmiyyəti də idarə etmək üçün daha çox ağıl, bilik, uzaqgörənlik tələb olunur” – cavabını verdilər.

Jurnalistin son sualı olan: “Necə fikirləşirsiniz, ümid varmı?” – sualına isə sorğuda iştirak edənlərin cavablarını ümumiləşdirərək ancaq bir cavab vermək olar, – məkirli arzuların reallaşmadan ürəyində qalsın!

Konfederasiya, federasiya və ya vahid, unitar dövlət formasında yaradılan Turan dövlətində din və ona münasibət elə qurulmalıdır ki, hər bir vətəndaşın vicdan azadlığının (dini etiqad hüququnun) real təmin edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda dinin dövlət, cəmiyyət daxilində siyasi qüvvəyə, zor vasitəsinə çevrilməsi imkanının ehtimalı sıfıra bərabər olsun. Buna ancaq dinin təşkilati mövcudluğunun ləğv edilməsi ilə nail olmaq olar. Dinin yaranması prosesinin tarixini və inkişafını izlədikdə onun fəlsəfi düşüncədən siyasi vasitəyə çevrilməsi səbəblərini çox aydın görmək olur. Bizə məlum olan tarixi faktlardan görünür ki, hələ bir neçə min il öncədə insanların təbiət və cəmiyyətdə baş verən müxtəlif fiziki, kimyəvi, bioloji, ictimai və s. təbii proseslərin məzmun və mahiyyətini dərk etmək yolunda zaman-zaman öz dövrünün qabaqcıl insanlarının şüur və bilik səviyyəsinə uyğun olaraq yaratdıqları ibtidai fəlsəfi sistemlər mövcud olmuşdur. Bəşər cəmiyyəti inkişaf etdikcə onlardan bir hissəsi insanların yeni tələbatlarına, həyat tərzinə, insanların növbəti inkişaf pilləsindəki şüur səviyyəsinə uyğun olmadığından aradan çıxmış, bəziləri isə əvvəlki düşüncə, fəlsəfi sistemlərə yeni çalarlar əlavə edilməklə yeni məzmun alaraq müxtəlif insan qrupları, millətlər arasında təqlidçilik, maddi, mənəvi maraqlar, eləcə də zor əsasında genişlənərək müxtəlif dini sistemlər şəklində formalaşmışdır. Cəmiyyətin müəyyən inkişaf dövründə, əsasən də dövlət mexanizmi meydana gəldikdən sonra isə şəxsi, milli, dövlət maraqlarını reallaşdırmaq, başqa xalqları əsarət altına almaq, onları idarə etmək üçün ideoloji, siyasi vasitəyə, silaha çevrilmişdir. Yəni, dinin təşkilati mövcudluğu insanın şəxsi əqidəsinin mövcudluğunun, vicdan azadlığının təmin edilməsinin zəruriliyindən deyil, dinin başqaları üzərində mənəvi, hüquqi, iqtisadi, psixoloji və s. hökmranlığının təmin edilməsi üçün ideoloji, siyasi vasitə kimi istifadə edilməsi zərurətindən irəli gəlir. Çox təəssüf ki, bu gün də bütün dinlər onu bu məqsədlə istifadə edənlərin əlində xalqlar, millətlər, hətta dövlətlər arasında düşmənçilik yaratmaq vasitəsi kimi çox aktiv olaraq istifadə edilir. Bunun mahiyyətini anlamaq üçün təkcə tarixdə xristianlar tərəfindən başqa millətləri əsarət altına almaq məqsədilə təşkil etdikləri xaç yüyürüşləri, ərəblərin islam dinini qəbul etdirmək adı ilə başqa millətlərin üzərinə təşkil etdikləri qanlı işğalçı müharibələri xatırlamaqla bərabər ermənilərin bir sıra xristian ölkələrin xristian həmrəyliyi adı altında köməyi ilə Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən işğalçılıq müharibəsi, eləcə də İranın fars şovinizminin “şiəliyi” müdafiə şüarı ilə başqa millətlərə qarşı silahlı təcavüzünə baxmaq yetərlidir. Hər bir dövlətin daxilində dinin təşkilati mövcudluğunu reallığa çevirən iki əsas səbəb var. bunlardan biri cəmiyyətin iqtisadi-ictimai quruluşundakı naqisliklərdən yaranan ziddiyyətləri cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin mənafeinə uyğun olaraq kütləni tabe və müti vəziyyətdə saxlamaq üçün dinin təşkilati mövcudluğunun zəruri amillərdən biri olması, digəri bunu mümkün edən isə, cəmiyyət üzvlərinin mütləq çoxluğunun ictimai və elmi şüurunun aşağı səviyyədə olmasıdır. Cəmiyyətdə bütün insanların hamısının elmi-fəlsəfi şüur səviyyəsi heç bir zaman eyni səviyyədə ola bilməz və bu təbii, obyektiv reallıqdır. Məhz bu təbii, obyektiv reallıq cəmiyyətdə hər bir şəxsin dini etiqad, yəni vicdan fikir, söz azadlığı hüququnun təmin edilməsini zəruri edir ki, bu da öz növbəsində bütün dinlərin cəmiyyətdə mövcudluğu hüququnun təmin edilməsini labüd edir. Bu gün dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada vətəndaşların etnik tərkibi ancaq bir millətin nümayəndələrindən və eyni zamanda bir dinə etiqad edən vətəndaşlardan ibarət olsun.

Buna görə də cəmiyyətdə hər hansı bir dini əsaslar üzərində qurulmuş dövlət bütün vətəndaşların vicdan azadlığı hüququnu eyni səviyyədə qoruya bilməz. Bundan başqa onun iqtisadi-ictimai sistemi cəmiyyətin inkişafının bu günkü tələblərinə cavab verə bilməməsilə yanaşı, cəmiyytəin gələcək inkişafını da təmin edə bilməz. İran və Səudiyyə Ərəbistanı kimi dini əsaslarda qurulmuş dövlətlərdə vətəndaşlar iqtisadi, hüquqi, ideoloji əsaslarla islam dini, onun müxtəlif cərəyanları çərçivəsində məhdudlaşdırılır. Bu tipli ölkələrdə vətəndaşların nə vicdan azadlığının, nə də ümumbəşəri, dünyəvi insan hüquqlarının təmin edilə bilməsindən söhbət belə gedə bilməz. Belə ki, belə ölkələrin qanunları, ümumilikdə hüquq sistemi hər hansı bir dinin konkret cərəyanının doqmalarının çərçivəsində müəyyən edilərək başqa dinlərin daşıyıcılarının və dünyəvi dəyərlərinin tələblərini ödəmək qabiliyyətinə malik ola bilməz. Bu gün dünyada əhalisinin əsas hissəsi xristian və ya müsəlman olan ölkələrdə dövlət sistemi dünyəvi əsaslarda qurularaq vətəndaşların vicdan azadlığı hüququ dövlətin anayasası və qanunlarında təsbit olunsa da, bu hüququn icra prosesinin idarə edilməsi əsas hissəsi dini təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, cəmiyyətdə müxtəlif dinlərin mövcudluğundan irəli gələn bu prosesləri dövlət bilavasitə qanun vasitəsilə deyil, təşkilatlanmış dini qurumlar vasitəsilə həyata keçirilir. Məhz bu amil cəmiyyətdə dinin siyasi, ideoloji vasitəyə, silaha çevirmiş olur. Dinlərin cəmiyyətdə təşkilatlanmış formada idarə edilməsi ən çox iqtisadi-ictimai sistemlərində əsaslı, çoxsaylı naqisliklər olan dövlətlərdə yaranan müxtəlif narazılıqları dini təşkilatlar vasitəsilə nizamlanması asan olduğundan hakimiyyət bu idarəetmə üsuluna üstünlük verirlər. Məsələn yüz il öncə Rusiyada (SSRİ) bolşeviklərin Leninin nəzəriyyəsi və başçılığı ilə yaratdıqları Dövlət quldarlığı iqtisadi-ictimai quruluşunda bu quruluşun mahiyyət və xarakterinə uyğun din də yaradılmışdı. Bu din partiyanı allah, Lenini onun peyğəmbəri, partiyanın baş katibi imamı, guya gələcək nəsillər üçün quracaqları “kommunizm” quruluşunu isə din xadimlərinin insanlara vəd etdiyi cənnət anlayışıyla bir məzmunda izah etməklə və həm də Marksın elmi sosializm nəzəriyyəsinin əsas elementlərini Leninin dövlət quldarlığı və dövlət feodalizmi olan “Hərbi kommunizm” və “НЭП” (Yeni iqtisadi siyasət) nəzəriyyələrinin elementləri ilə əvəz etməklə Marksizm nəzəriyyəsini saxtalaşdıraraq “Marksizm-Leninizm” adı altında materializm örtüklü yeni idealist bir din yaratmış oldular. Bolşeviklər özlərinin yaratdığı bu mürtəce idealist dinin maneəsiz, total şəkildə yayılması üçün cəmiyyətdə bütün başqa dinlərin nəinki təşkilati, eləcə də fərdi mövcudluğuna çox ciddi hüquqi, inzibati qadağalar qoydular.

Bolşeviklərin “Marksizm-Leninizm” adı altında, əslində isə Marksizmlə daban-dabana zidd olan Leninizm dininin Marksizmə heç bir dəxli olmadığını çox qısa şəkildə iki faktla sübut etmək mümkündür. Marksın məşhur “Din xalq üçün tiryəkdir” ifadəsi Marksın dinin mahiyyətinə olan münasibəti tamamilə konkret, aydın və birmənalı ifadə edir. Bu cümlədən sonra Marksizmə hətta bələd olmayanlar belə hansısa mövcud olan və ya ondan sonra yaradılan dinin Marksizmlə əlaqəli olduğunu düşünməsi ancaq sadəlövhlük ola bilər. Bolşeviklər də nəinki sadəlövh kütlələrin, eləcə də müxtəlif sahələrdə elmi biliyə malik olub Marksizmin mahiyyətinə anlaya bilməyənləri Leninin yeni yaratdığı dinə Leninlə birgə Marksın da şərik olduğuna inandıra bilmişlər. Bunu Stalinin bir ifadəsindən də aydın görmək olur. Stalin yazır; – “Marksizm – bu sinfi dindir. Marksizmlə əlaqəli olmaq istəyirsənsə eyni zamanda kütlə ilə, siniflərlə əlaqəli ol… Biz Leninçiyik. Biz özümüz üçün nə yazırıqsa – bu xalq üçün mütləqdir. Bu onun üçün (xalq üçün – müəllif) inam simvoludur”. Stalin burada hər bir ictimai-iqtisdai elmin cəmiyyətlə əlaqəsi olduğu kimi Marksizmin də kütlə ilə, siniflərlə əlaqəsi olduğunu şüar kimi elan etdikdən sonra bolşeviklərin yaratdığı dinin müəllifi kim olduğunu; – “Biz Leninçiyik. Biz özümüz üçün nə yazırıqsa xalq üçün mütləqdir… inam simvoludur” sözləri bu günə qədər mövcud olan bütün dinlərlə Leninin yaratdığı dinin həm mahiyyətinin, həm də kütlələrə zor vasitəsilə qəbul etdirilməsi baxımından eyni olduğunu aydın şəkildə sübut edir. Vaxtilə avropalıların xaç yüyürüşü, ərəblərin “islam” yüyürüşü, leninçilərin “kommunizm” yüyürüşü dövründə saysız hesabsız tökülən qanlar, bəşəriyyətə qarşı edilən cinayətlər bu dinlərin eyni mahiyyətini sübut edir.

Lakin bir müddət sonra iqtisadi-ictimai, o cümlədən ideoloji sistemin mütləq səviyyədə mərkəzləşdirilmiş belə bir cəmiyyətdə vicdan azadlığının, yəni müxtəlif dinlərin cəmiyyətdə mövcudluğunun real obyektivlik olması və bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməyin mümkün olduğunu dərk etməsi bolşevikləri bir neçə əsas dinlərin müxtəlif vasitələrlə məhdudlaşdırılan, həm də onların idarəetmə və nəzarətin həyata keçirilməsini asanlaşdıran fərdi və təşkilati mövcudluğuna icazə verməyə sövq etdi. Onların dinin təşkilati mövcudluğuna icazə verməsi heç də bolşeviklərin vətəndaşların fərdi vicdan azadlığını tanımasından irəli gəlmirdi. Çünki, vətəndaşların fərdi vicdan azadlığının həyata keçirilməsinin bütün incəliklərinin nizamlanması dövlətin qanunvericiliyində əks olunduğu halda dinin təşkilati mövcudluğuna heç bir ehtiyac qalmır. Dinin təşkilati mövcudluğuna icazə verilməsi din amilindən dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasətində siyasi və ideoloji vasitə, silah kimi istifadə etmək imkanını yaratması səbəbindən irəli gəlir.

Bu barədə Fransa imperatoru Napoleon Bonapart özünün “Generalın gündəliyi”ndə dinin mahiyyətini qiymətləndirməsini belə ifadə edir; “İisus öldükdən sonra Romada olan siyasi qruplaşma dinin xalqı idarə etmək üçün bir vasitə olduğunu gördü. Beləliklə onlar İisusu allah dərəcəsində diriltdilər və o allahın özünün bir hissəsinə çevrildi”. Bu fikri Əziz Nesin də özünəməxsus şəkildə ifadə etmişdir; “Dünyadakı ən karlı ticarət, din ticarətidir. Sərmayəsi yalan, müştərisi cahildir”.

Turan dövlətinin Konfederasiya, Federasiya və ya vahid, unitar dövlət formasında yaradılmasından asılı olmayaraq dinin ancaq fərdi mövcudluğunun, yəni hər bir vətəndaşın fərdi vicdan azadlığının təmin edilməsi olaraq ayrı-ayrı dini qurumlar vasitəsilə deyil birbaşa qanunlarla qorunması cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif din daşıyıcıları arasında məqsədli şəkildə nifaq salmaq, dindən siyasi, ideoloji zor tətbiqi vasitəsi kimi istifadə edilməsi imkanını qapatmış olar. Bununla da Turan daxilində nəinki müxtəlif dinlərin daşıyıcıları olan türklər arasında, hətta digər millətlərdən olub müxtəlif din daşıyıcıları olan insanlarla türklər arasında dini zəmində hər hansı bir nifaq salınması ehtimalı sıfıra endirilmiş olar. Bu Turan dövləti quruculuğunun qarşısında mövcud olan ən mühüm maneələrdən biri olan din məsələsinin ən optimal, səmərəli həlli yoludur. Dövlət sisteminin bütün fəaliyyəti isə elmi əsaslar üzərində qurulmalıdır.

 

Şapur Qasimi

 

04.11.2020

Tel.: +99455 522 36 15