Rusiyanın “General Həzi Aslanov” neft tankerində partlayış olub, ekipaj üzvləri arasında itkin düşənlər var

75
KALININGRAD, RUSSIA - FEBRUARY 26, 2020: A firefighter with a torch is seen during a routine fire simulation exercise by Russia's Emercom rescue service aboard the research vessel Vityaz on the Pregolya River in central Kaliningrad. The Vityaz is owned by Kaliningrad's Museum of World Oceans. Vitaly Nevar/TASS Ðîññèÿ. Êàëèíèíãðàä. Âî âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ ïîæàðíî-òàêòè÷åñêèõ ó÷åíèé íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì ñóäíå "Âèòÿçü" íà ïðè÷àëå Ìóçåÿ Ìèðîâîãî îêåàíà. Âèòàëèé Íåâàð/ÒÀÑÑ

Azov dənizində Rusiya bayrağı altında üzən və “Palmali” şirkətinə məxsus “General Həzi Aslanov” neft tankerində iki partlayış olub.

TASS agentliyi Federal Dəniz və Çay Nəqliyyat Agentliyi istinadən xəbər verir ki, 10 ekipaj üzvü xilas edilib, üç nəfərin taleyindən xəbər yoxdur.

Krasnodar diyarının təcili xidmətindəki mənbənin verdiyi məlumata görə, hazırda ekipaj üzvlərinin axtarış-xilasetmə işləri aparılır.

Gəminin batmaq təhlükəsinin olmadığı bildirilir.