Erməni mətbuatından məğlubiyyət etirafı

    3

    Bütün suallara dəqiq cavab lazımdır. Xarici siyasət və diplomatiyanın səhvləri əsgərlərimizin canı bahasına başa gəlir”, – müəllif vurğulayıb.